Hỏi đáp Hỏi đáp

test
Tìm kiếm nội dung hỏi đáp
Vui lòng điền tiêu đề câu hỏi hoặc tên người hỏi vào ô tìm kiếm dưới đây.

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Hỏi về việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất?

Hỏi về việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất?

Công Ty TNHH Babeeni Việt Nam (11/03/2019 10:43)

Trả lời

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng...

...

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

Quyền sử dụng đất lâu dài không được trích khấu hao và phân bổ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; Quyền sử dụng đất có thời hạn nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật, có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì được phân bổ dần vào chi phí được trừ theo thời hạn được phép sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bao gồm cả trường hợp dừng hoạt động để sửa chữa, đầu tư xây dựng mới)

- Căn cứ Khoản 1, Điều 9, Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, trích khấu hao tài sản cố định quy định về nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định như sau:

        “1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:

        - TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

        - TSCĐ khấu hao chưa hết bị mất.

        - TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).

        - TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

        - TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp (trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng).

        - TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho doanh nghiệp để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

        - TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp.”

        Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời như sau:

        1. Về nội dung liên quan đến vướng mắc góp vốn bằng quyền sử dụng đất có làm tăng vốn điều lệ của công ty hay không, không thuộc thẩm quyền trả lời của Cơ quan Thuế. Đề nghị đơn vị liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn.

        2. Về chi phí tiền thuê đất hàng năm có được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:

        Trường hợp đơn vị có phát sinh các khoản chi tiền thuê đất hàng năm thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của  pháp luật thì được trừ đi khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

        3. Về việc phân bổ khấu hao giá trị quyền sử dụng đất trong thời gian góp vốn:

        Căn cứ quy định trên, tài sản nhận góp vốn quyền sử dụng đất lâu dài không được trích khấu hao và phân bổ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, tài sản nhận góp vốn là quyền sử dụng đất có thời hạn nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật, có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì được phân bổ dần vào chi phí được trừ theo thời hạn được phép sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vũ Thị Việt Hà (02/07/2019 08:37)

Doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh có phải nộp lệ phí môn bài không?

Công ty ký hợp đồng giao khoán nhân công với một cá nhân là đại diện cho một nhóm cá nhân người lao động, vậy cơ quan thuế có cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân đó không?

Hướng dẫn điều chỉnh giảm doanh thu theo quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành