Công khai thuế phải nộp Công khai thuế phải nộp

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
61 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Long Biên - tháng 5 năm 2019 Công khai thuế phải nộp
62 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Sai Đồng - tháng 5 năm 2019 Công khai thuế phải nộp
63 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Gia Thuỵ - tháng 5 năm 2019 Công khai thuế phải nộp
64 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Giang Biên - tháng 5 năm 2019 Công khai thuế phải nộp
65 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Đức Giang- tháng 5 năm 2019 Công khai thuế phải nộp
66 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Bồ Đề - tháng 5 năm 2019 Công khai thuế phải nộp
67 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Việt Hưng - tháng 3 năm 2019 Công khai thuế phải nộp
68 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Long Biên - tháng 3 năm 2019 Công khai thuế phải nộp
69 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Gia Thuỵ - tháng 3 năm 2019 Công khai thuế phải nộp
70 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Đức Giang - tháng 3 năm 2019 Công khai thuế phải nộp
71 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Thạch Bàn - tháng 3 năm 2019 Công khai thuế phải nộp
72 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Bồ Đề - tháng 3 năm 2019 Công khai thuế phải nộp
73 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Thạch Bàn - năm 2019 Công khai thuế phải nộp
74 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Sài Đồng - năm 2019 Công khai thuế phải nộp
75 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Gia Thuỵ - năm 2019 Công khai thuế phải nộp
76 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Ngọc Thuỵ - năm 2019 Công khai thuế phải nộp
77 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Việt Hưng - năm 2019 Công khai thuế phải nộp
78 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Thượng Thanh - Năm 2019 Công khai thuế phải nộp
79 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Phúc Lợi - năm 2019 Công khai thuế phải nộp
80 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Phúc Đồng - năm 2019 Công khai thuế phải nộp