Công khai thuế phải nộp Công khai thuế phải nộp

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Sài Đồng- tháng 9 năm 2019 Công khai thuế phải nộp
2 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Phúc Lợi- tháng 9 năm 2019 Công khai thuế phải nộp
3 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Đức Giang- tháng 9 năm 2019 Công khai thuế phải nộp
4 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Long Biên- tháng 9 năm 2019 Công khai thuế phải nộp
5 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Giang Biên- tháng 9 năm 2019 Công khai thuế phải nộp
6 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Thượng Thanh- tháng 9 năm 2019 Công khai thuế phải nộp
7 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Việt Hưng- tháng 9 năm 2019 Công khai thuế phải nộp
8 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Bồ Đề- tháng 9 năm 2019 Công khai thuế phải nộp
9 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Ngọc Lâm - tháng 9 năm 2019 Công khai thuế phải nộp
10 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Thạch Bàn - tháng 9 năm 2019 Công khai thuế phải nộp
11 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Ngọc Lâm - tháng 8 năm 2019 Công khai thuế phải nộp
12 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Việt Hưng - tháng 8 năm 2019 Công khai thuế phải nộp
13 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Thượng Thanh - tháng 8 năm 2019 Công khai thuế phải nộp
14 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Sài Đồng - tháng 8 năm 2019 Công khai thuế phải nộp
15 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Phúc Đồng - tháng 8 năm 2019 Công khai thuế phải nộp
16 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Ngọc Thuỵ - tháng 8 năm 2019 Công khai thuế phải nộp
17 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Long Biên - tháng 8 năm 2019 Công khai thuế phải nộp
18 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Đức Giang - tháng 8 năm 2019 Công khai thuế phải nộp
19 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Phúc Lợi - tháng 8 năm 2019 Công khai thuế phải nộp
20 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Thạch Bàn - tháng 8 năm 2019 Công khai thuế phải nộp