Tin tức Tin tức

HỖ TRỢ HỘ KINH DOANH THEO NGHỊ QUYẾT 42/NQ-CP VÀ QUYẾT ĐỊNH 15/2020/QĐ-TTg
18/05/2020 | 13:54  | Lượt xem: 1029

        1. Nội dung hỗ trợ (được quy định tại Điểm 3, mục II, Nghị quyết số 42/NQ-CP):

        Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

        2. Điều kiện hỗ trợ (được quy định tại Điều 3, Quyết định 15/2020/QĐ-CP):

        - Doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15 tháng 01 năm 2020 theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

        - Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

        3. Thủ tục hỗ trợ Hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch Covid-19 (được quy định tại mục 2, phần II, Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội):

        3.1 Trình tự thực hiện:

        - Bước 1: Hộ kinh doanh gửi hồ sơ theo quy định đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

        - Bước 2: Trong 05 ngày, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế.

        - Bước 3: Trong 02 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp.

        - Bước 4: Trong 03 ngày, Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

        - Bước 5: Trong 02 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

        3.2 Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện hoặc trực tuyến.

        3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

        a) Thành phần hồ sơ gồm:

        - Giấy Đề nghị hỗ trợ (theo Mẫu số 02 Phụ lục kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

        - Bản sao Thông báo nộp thuế theo Mẫu số 01/TBT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

        - Thời gian Hộ kinh doanh gửi hồ sơ xét duyệt chậm nhất là ngày 15/7/2020.

        b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

        3.4. Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

        4. Nguyên tắc hỗ trợ (được quy định tại Điểm 3, mục I, Nghị quyết số 42/NQ-CP):

        - Đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chính sách trở lên tại Nghị quyết này thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất;

        - Không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

        5. Xử lý vi phạm (được quy định tại Điều 20, Quyết định 15/2020/QĐ-CP):

        Cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lợi dụng chính sách quy định tại Quyết định này để trục lợi, vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà phải bồi thường, bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.