Thông báo Thông báo

Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định thu tiền sử dụng đất
27/11/2019 | 16:54  | Lượt xem: 1823

        Kể từ ngày 10/12/2019, Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ (sửa đổi điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất) có hiệu lực thi hành. Theo đó, việc ghi nợ tiền sử dụng đất được thực hiện như sau:

          - Hộ gia đình, cá nhân (gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

           Việc xác định người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công.

         Việc xác định hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số hoặc hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

        - Mức tiền sử dụng đất ghi nợ đối với hộ gia đình, cá nhân quy định như trên được xác định bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất phải nộp khi hộ gia đình, cá nhân được giao đất tái định cư trừ (-) giá trị được bồi thường về đất, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

        - Hộ gia đình, cá nhân ghi nợ theo quy định trên thì được nộp dần tiền sử dụng đất theo thông báo của Cơ quan Thuế trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn 05 năm này. Quá thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư mà chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ thì hộ gia đình, cá nhân đến Cơ quan Thuế để được xác định lại số tiền sử dụng đất còn nợ, tiền chậm nộp tính trên số tiền còn nợ.

        - Hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật từng thời kỳ mà đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chưa thanh toán hết nợ tiền sử dụng đất thì thực hiện như sau:

         + Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 3 năm 2016 thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2021. Quy định này không áp dụng đối với số tiền sử dụng đất thanh toán nợ mà hộ gia đình, cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước. Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 trở về sau thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

         + Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 3 năm 2016 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất. Quá thời hạn 05 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

          - Không thực hiện hỗ trợ giảm trừ 2%/năm vào tiền sử dụng đất phải nộp đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn (05 năm) kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

          - Không thực hiện ghi nợ tiền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc nhận Thông báo của cơ quan thuế về tiền sử dụng đất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng có Đơn đề nghị ghi nợ kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành trở về sau; trừ đối tượng là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ như đã nêu ở trên.

           Để đảm bảo quyền lợi cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp  được hưởng chính sách hỗ trợ giảm trừ 2%/năm vào tiền sử dụng đất phải nộp khi thanh toán nợ trước hạn, đề nghị Phòng Văn hóa thông tin quận Long Biên, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội - CN quận Long Biên và UBND các phường phối hợp tuyên truyền tới hộ gia đình, cá nhân đang ghi nợ tiền sử dụng. Các hộ gia đình, cá nhân đang ghi nợ tiền sử dụng đất thực hiện rà soát thời gian ghi nợ, có trách nhiệm thực hiện ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất đúng quy định. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nguyện vọng thanh toán nợ trước thời hạn, đề nghị hoàn thiện thủ tục thanh toán nợ tại Chi cục Thuế quận Long Biên trước ngày 10/12/2019 để được hưởng chính sách hỗ trợ 2%/năm tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn theo quy định.

CHI CỤC THUẾ QUẬN  LONG BIÊN