Thông báo Thông báo

Liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với HTX
26/06/2019 | 08:50  | Lượt xem: 1347

Ngày 08/04/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT quy định về hợp nhất thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong việc cấp mã số doanh nghiệp cho hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và liên hợp HTX.

       Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về hợp nhất thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong việc cấp mã số doanh nghiệp cho hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và liên hiệp hợp tác xã (gọi tắt là hợp tác xã), ngày 08/04/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT đã quy định về hợp nhất thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong việc cấp mã số doanh nghiệp cho hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và liên hợp HTX.

          Đối với việc cấp mã số cho hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã: Tại khoản 10, điều 1, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT quy định:

        Mỗi hợp tác xã được cấp một mã số duy nhất gồm 10 chữ số, gọi là mã số hợp tác xã. Mã số này đồng thời là mã số thuế của hợp tác xã (trước đây, theo quy định tại điều 10, Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT thì hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại điện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã được cấp mã số đăng ký kinh doanh, mã này không phải là mã số thuế).

        Mã số đơn vị phụ thuộc của hợp tác xã được cấp cho chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã. Mã số đơn vị phụ thuộc của hợp tác xã là mã số thuế gồm 13 chữ số, bao gồm 10 mã số hợp tác xã và 3 chữ số được cấp theo thứ tự từ 001 - 999 (trước đây, theo quy định tại điều 5, Thông tư số 95/2016/TT-BTC, mã số thuế được cấp cho hợp tác xã và chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã có phát sinh nghĩa vụ kê khai, nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ kê khai, nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì chỉ theo dõi trên bảng kê tương ứng theo số thứ tự gồm 5 chữ số và không cấp mã số thuế).

        Mã số của địa điểm kinh doanh là mã số của 5 chữ số được cấp theo thứ tự từ 00001 đến 99999. Mã số này không phải là mã số thuế của địa điểm kinh doanh.

        Về quy trình tạo và cấp mã số hợp tác xã

        Theo quy định tại khoản 7,  điều 1, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT: Khi hồ sơ đăng ký HTX đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX theo quy định, thông tin về hồ sơ đăng ký HTX được chuyển sang dữ liệu của Tổng cục Thuế. 

        Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tin từ hệ thống quốc gia về đăng ký hợp tác xã, Tổng cục Thuế có trách nhiệm tạo mã số cho hợp tác xã và chuyển mã số hợp tác xã sang hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã để cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp cho hợp tác xã. Thông tin về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sẽ được chuyển sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế (trước đây khi chưa thực hiện liên thông thì hệ thống đăng ký thuế của cơ quan thuế sẽ tạo mã số thuế và cấp mã số thuế cho người nộp thuế khi xử lý hồ sơ đăng ký thuế theo quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC, mã số này không sử dụng tại hệ thống của cơ quan đăng ký kinh doanh).

        Địa điểm nộp hồ sơ:

        Người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký thành lập, hồ sơ thay đổi, tạm ngừng hoạt động, giải thể, chấm dứt hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất của HTX, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã cho cơ quan đăng ký kinh doanh (phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh, nếu NNT là quỹ tín dụng nhân dân, Liên hiệp HTX; Phòng Tài chính - Kế hoạch nếu NNT là hợp tác xã).

        Quy định chuyển tiếp:

        Đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện đã thành lập trước khi Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực nhưng chưa được cấp mã số đơn vị phụ thuộc, HTX thực hiện đăng ký mã số thuế theo quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC, sau đó thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động tại cơ quan đăng ký HTX để được cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX thay cho giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế.

        HTX đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký HTX trước khi Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực thì không bắt buộc phải thực hiện thủ tục đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký HTX theo quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT. HTX sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký HTX.

        Trường hợp HTX có nhu cầu đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc hoặc giấy chứng nhận đăng ký HTX được cấp trước khi Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực sang giấy chứng nhận đăng ký HTX theo quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT nhưng không thay đổi nội dung kinh doanh và đăng ký thuế, HTX nộp giấy đề nghị kèm theo bản chính giấy chứng nhận đăng ký HTX hoặc bản chính giáy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp trước đây và bản giấy chứng nhận đăng ký thuế tại cơ quan đăng ký HTX để được cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX.

        Ngoài ra, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT còn quy định chi tiết một số nội dung khác như: Về hồ sơ đăng ký thành lập, thay đổi, tạm ngừng hoạt động, giải thể, chấm dứt hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất của HTX; về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký HTX; về đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh; giải thể HTX, chấm dứt hoạt động; về khôi phục tình trạng pháp lý của HTX sau khi bị thu hồi giấy chứng nhận; về khôi phục mã số thuế của HTX khi chưa bị thu hồi giấy chứng nhận; về cấp mã HTX qua hệ thống liên thông...

          Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2019.

CCT QUẬN LONG BIÊN