Quy chế - quy trình quản lý thuế Quy chế - quy trình quản lý thuế

TRIỂN KHAI THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP VÀ SỬ DỤNG BIÊN LAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ MÃ VẠCH IN SẴN THÔNG TIN CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
01/07/2021 | 14:41  | Lượt xem: 6655

Căn cứ Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ công văn số 1874/TCT-KK ngày 10/5/2017 và công văn số 868/TCT-KK ngày 19/3/2018 của Tổng cục Thuế về việc sử dụng biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; công văn số 41770/CT-QLĐ ngày 20/6/2017 về phát hành, quản lý sử dụng biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp in sẵn thông tin, có mã vạch và công văn số 11250/CT-QLĐ ngày 22/3/2018 về việc sử dụng biên lai có mã vạch in sẵn thông tin thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Năm 2021, Chi cục Thuế quận Long Biên tiếp tục triển khai giải pháp sử dụng biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có mã vạch, in sẵn thông tin của Người nộp thuế. Theo đó, Biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có mã vạch, được in sẵn các thông tin định danh của Người nộp thuế như: Họ và tên, mã số thuế, địa chỉ, số thuế phải nộp, kỳ thuế…

Sử dụng biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có mã vạch, in sẵn thông tin của Người nộp thuế có ưu điểm thông tin trên biên lai rõ ràng, thuận tiện cho việc quản lý, kiểm soát, đối chiếu, đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí cho người nộp thuế, cho ủy nhiệm thu thuế của các phường và cơ quan thuế.

Trên cơ sở Sổ bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2021, Chi cục Thuế phát hành Biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2021 có mã vạch, in sẵn thông tin của Người nộp thuế chuyển đến UBND các phường để tiến hành tổ chức thu nộp thuế.

Ủy ban nhân dân phường sau khi nhận được Biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp in sẵn thông tin, có mã vạch từ cơ quan thuế phải thực hiện đóng dấu của UBND phường trên Biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trước khi sử dụng để thu thuế.

Khi tiến hành thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, cán bộ Ủy nhiệm thu phải ghi rõ ngày, tháng, năm thu tiền; ký và ghi rõ họ tên, trên tất cả các liên của cùng 01 số biên lai và giao ngay biên lai (liên 2: giao người nộp thuế) cho người nộp thuế ngay khi thu tiền.

Ủy ban nhân dân phường có trách nhiệm thực hiện nộp tiền thuế đã thu vào Ngân sách nhà nước, quyết toán số tiền thuế thu được và thanh toán biên lai thu thuế theo đúng quy định tại Điều 37 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế (Lưu ý: Thời hạn nộp tiền thuế đã thu vào Ngân sách nhà nước trong thời gian không quá ba (3) ngày kể từ ngày thu thuế).

Sau khi nộp tiền vào Ngân sách nhà nước, trong thời hạn 03 ngày làm việc,  Ủy nhiệm thu có trách nhiệm quyết toán số thuế thu được và thanh toán biên lai thu thuế với Chi cục Thuế tại Bộ phận Quản lý ấn chỉ và Đội Thu Trước bạ và thu khác (số biên lai đã thu tương ứng với tổng số tiền nộp Ngân sách nhà nước).

Đối với số biên lai đã in và cấp cho ủy nhiệm thu nhưng chưa thu được thuế (nếu có) thì ủy nhiệm thu phải thực hiện rà soát, quyết toán biên lai theo quy định. Trong một năm thuế, thời hạn quyết toán biên lai được thực hiện lần thứ nhất chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày ủy nhiệm thu nhận biên lai và lần thứ hai chậm nhất là ngày 10/01 năm kế tiếp. Sau khi đã thanh quyết toán biên lai lần thứ hai, các biên lai chưa sử dụng sẽ được thực hiện hủy theo đúng quy trình, quy định.

* Việc phối hợp giải quyết các vướng mắc, sai sót trong quá trình thực hiện:

Trong quá trình thực hiện thu nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, nếu phát hiện các trường hợp còn sai lệch, đề nghị Người nộp thuế liên hệ với Tổ trưởng các tổ dân phố hoặc cán bộ UNT để được hướng dẫn NNT khai bổ sung tờ khai và bổ sung các hồ sơ kèm theo. Ủy ban nhân dân các phường tổng hợp, kiểm tra xác nhận và gửi về Chi cục Thuế kịp thời để cập nhật, điều chỉnh thông tin, in lại sổ bộ, thông báo, biên lai gửi UBND các phường tiếp tục thu thuế theo quy định.

Chi cục Thuế quận Long Biên sẽ thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân 14 phường, tổ trưởng các tổ dân phố xử lý kịp thời các vướng mắc, sai sót trong quá trình thực hiện.

Chi cục Thuế quận Long Biên thông báo để nhân dân và Người nộp thuế trên địa bàn được biết và thực hiện.

Nếu có vướng mắc, đề nghị Người nộp thuế vui lòng liên hệ với Chi cục Thuế Quận Long Biên theo SĐT 024.38752307 để được hướng dẫn, giải đáp kịp thời./.                                                                                                                                                                                                

CHI CỤC THUẾ QUẬN LONG BIÊN