Công khai thuế phải nộp Công khai thuế phải nộp

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Việt Hưng- ổn định năm 2020 Công khai thuế phải nộp
2 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Thượng Thanh - ổn định năm 2020 Công khai thuế phải nộp
3 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Sài Đồng - ổn định năm 2020 Công khai thuế phải nộp
4 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Phúc Đồng- ổn định năm 2020 Công khai thuế phải nộp
5 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Ngọc Thuỵ- ổn định năm 2020 Công khai thuế phải nộp
6 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Phúc Lợi- ổn định năm 2020 Công khai thuế phải nộp
7 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Ngọc Lâm - ổn định năm 2020 Công khai thuế phải nộp
8 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Long Biên- ổn định năm 2020 Công khai thuế phải nộp
9 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Giang Biên- ổn định năm 2020 Công khai thuế phải nộp
10 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Giang Biên- ổn định năm 2020 Công khai thuế phải nộp
11 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Gia Thuỵ Thạch Bàn- ổn định năm 2020 Công khai thuế phải nộp
12 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Cự Khối- ổn định năm 2020 Công khai thuế phải nộp
13 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Bồ Đề- ổn định năm 2020 Công khai thuế phải nộp
14 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Thạch Bàn- ổn định năm 2020 Công khai thuế phải nộp
15 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Thạch Bàn- Dự kiến năm 2020 Công khai thuế phải nộp
16 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Việt Hưng- Dự kiến năm 2020 Công khai thuế phải nộp
17 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Thượng Thanh- Dự kiến năm 2020 Công khai thuế phải nộp
18 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Sài Đồng- Dự kiến năm 2020 Công khai thuế phải nộp
19 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Phúc Lợi- Dự kiến năm 2020 Công khai thuế phải nộp
20 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Phúc Đồng- Dự kiến năm 2020 Công khai thuế phải nộp