Công khai thuế phải nộp Công khai thuế phải nộp

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Đức Giang -năm 2021 Công khai thuế phải nộp
2 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Việt Hưng -năm 2021 Công khai thuế phải nộp
3 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Thượng Thanh - năm 2021 Công khai thuế phải nộp
4 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Ngọc Thụy -năm 2021 Công khai thuế phải nộp
5 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Cự Khối -năm 2021 Công khai thuế phải nộp
6 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Ngọc Lâm -năm 2021 Công khai thuế phải nộp
7 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Bồ Đề-năm 2021 Công khai thuế phải nộp
8 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Gia Thuỵ-năm 2021 Công khai thuế phải nộp
9 Danh sách cá nhân kinh doanh không phải nộp thuế - phường Gaing Biên- Dự kiến năm 2021 Công khai thuế phải nộp
10 Danh sách cá nhân kinh doanh không phải nộp thuế - phường Phúc Lợi- Dự kiến năm 2021 Công khai thuế phải nộp
11 Danh sách cá nhân kinh doanh không phải nộp thuế - phường phúc Đồng- Dự kiến năm 2021 Công khai thuế phải nộp
12 Danh sách cá nhân kinh doanh không phải nộp thuế - phường Thượng Thanh- Dự kiến năm 2021 Công khai thuế phải nộp
13 Danh sách cá nhân kinh doanh không phải nộp thuế - phường đức Giang- Dự kiến năm 2021 Công khai thuế phải nộp
14 Danh sách cá nhân kinh doanh không phải nộp thuế - phường Cự Khối- Dự kiến năm 2021 Công khai thuế phải nộp
15 Danh sách cá nhân kinh doanh không phải nộp thuế - phường Ngọc Lâm - Dự kiến năm 2021 Công khai thuế phải nộp
16 Danh sách cá nhân kinh doanh không phải nộp thuế - phường Bồ Đề- Dự kiến năm 2021 Công khai thuế phải nộp
17 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Việt Hưng- tháng 07 năm 2020 Công khai thuế phải nộp
18 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Ngọc Thụy- Dự kiến năm 2021 Công khai thuế phải nộp
19 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Sài Đồng- Dự kiến năm 2021 Công khai thuế phải nộp
20 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 2 năm 2020 phường Ngọc Thuỵ Công khai thuế phải nộp