Công khai thuế phải nộp Công khai thuế phải nộp

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Danh sách dự kiến phải nộp năm 2022 - phường ĐỨc Giang Công khai thuế phải nộp
2 Danh sách dự kiến phải nộp năm 2022 - phường Việt Hưng Công khai thuế phải nộp
3 Danh sách dự kiến phải nộp năm 2022 - phường Thượng Thanh Công khai thuế phải nộp
4 Danh sách dự kiến phải nộp năm 2022 - phường Thạch Bàn Công khai thuế phải nộp
5 Danh sách dự kiến phải nộp năm 2022 - phường Sài Đồng Công khai thuế phải nộp
6 Danh sách dự kiến phải nộp năm 2022 - phường Phúc Lợi Công khai thuế phải nộp
7 Danh sách dự kiến phải nộp năm 2022 - phường Phúc Đồng Công khai thuế phải nộp
8 Danh sách dự kiến phải nộp năm 2022 - phường Ngọc Thụy Công khai thuế phải nộp
9 Danh sách dự kiến phải nộp năm 2022 - phường Ngọc Lâm Công khai thuế phải nộp
10 Danh sách dự kiến phải nộp năm 2022 - phường Long Biên Công khai thuế phải nộp
11 Danh sách dự kiến phải nộp năm 2022 - phường Giang Biên Công khai thuế phải nộp
12 Danh sách dự kiến phải nộp năm 2022 - phường Gia Thụy Công khai thuế phải nộp
13 Danh sách dự kiến phải nộp năm 2022 - phường Cự Khối Công khai thuế phải nộp
14 Danh sách dự kiến phải nộp năm 2022 - phường Bồ Đề Công khai thuế phải nộp
15 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Đức Giang -năm 2021 Công khai thuế phải nộp
16 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Việt Hưng -năm 2021 Công khai thuế phải nộp
17 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Thượng Thanh - năm 2021 Công khai thuế phải nộp
18 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Ngọc Thụy -năm 2021 Công khai thuế phải nộp
19 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Cự Khối -năm 2021 Công khai thuế phải nộp
20 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Ngọc Lâm -năm 2021 Công khai thuế phải nộp