Công khai nợ thuế hộ khoán Công khai nợ thuế hộ khoán

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
41 Danh sách cá nhân kinh doanh nợ thuế năm 2018 phường Phúc Đồng Công khai nợ thuế hộ khoán
42 Danh sách cá nhân kinh doanh nợ thuế năm 2018 phường Sài Đồng Công khai nợ thuế hộ khoán
43 Danh sách cá nhân kinh doanh nợ thuế năm 2018 phường Việt Hưng Công khai nợ thuế hộ khoán
44 Danh sách cá nhân kinh doanh nợ thuế năm 2018 phường Đức Giang Công khai nợ thuế hộ khoán
45 Danh sách cá nhân kinh doanh nợ thuế năm 2018 phường Phúc Lợi Công khai nợ thuế hộ khoán
46 Danh sách cá nhân kinh doanh nợ thuế năm 2018 phường Ngọc Thuỵ Công khai nợ thuế hộ khoán
47 Danh sách cá nhân kinh doanh nợ thuế năm 2018 phường Ngọc Lâm Công khai nợ thuế hộ khoán
48 Danh sách cá nhân kinh doanh nợ thuế năm 2018 phường Long Biên Công khai nợ thuế hộ khoán
49 Danh sách cá nhân kinh doanh nợ thuế năm 2018 phường Gia Thuỵ Công khai nợ thuế hộ khoán
50 Danh sách cá nhân kinh doanh nợ thuế năm 2018 phường Giang Biên Công khai nợ thuế hộ khoán
51 Danh sách cá nhân kinh doanh nợ thuế năm 2018 phường Thạch Bàn Công khai nợ thuế hộ khoán
52 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 3 năm 2018 phường Sài Đồng Công khai nợ thuế hộ khoán
53 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 3 năm 2018 phường Ngọc Thuỵ Công khai nợ thuế hộ khoán
54 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 3 năm 2018 phường Ngọc Lâm Công khai nợ thuế hộ khoán
55 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 3 năm 2018 phường Long Biên Công khai nợ thuế hộ khoán
56 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 3 năm 2018 - phường Đức Giang Công khai nợ thuế hộ khoán
57 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 3 năm 2018 phường Phúc Lợi Công khai nợ thuế hộ khoán
58 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 3 năm 2018 phường Giang Biên Công khai nợ thuế hộ khoán
59 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 3 năm 2018 - phường Bồ Đề Công khai nợ thuế hộ khoán
60 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 1 năm 2018 phường Thạch Bàn Công khai nợ thuế hộ khoán