Công khai nợ thuế hộ khoán Công khai nợ thuế hộ khoán

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
21 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 4 năm 2019 phường Việt Hưng Công khai nợ thuế hộ khoán
22 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 4 năm 2019 phường Thượng Thanh Công khai nợ thuế hộ khoán
23 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 4 năm 2019 phường Thạch Bàn Công khai nợ thuế hộ khoán
24 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 1 năm 2019 phường Việt Hưng Công khai nợ thuế hộ khoán
25 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 1 năm 2019 phường Sài Đồng Công khai nợ thuế hộ khoán
26 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 1 năm 2019 phường thượng Thanh Công khai nợ thuế hộ khoán
27 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 1 năm 2019 phường Sài Đồng Công khai nợ thuế hộ khoán
28 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 1 năm 2019 phường Phúc Lợi Công khai nợ thuế hộ khoán
29 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 1 năm 2019 phường Phúc Đồng Công khai nợ thuế hộ khoán
30 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 1 năm 2019 phường Thạch Bàn Công khai nợ thuế hộ khoán
31 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 1 năm 2019 phường Ngọc Lâm Công khai nợ thuế hộ khoán
32 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 1 năm 2019 phường Long Biên Công khai nợ thuế hộ khoán
33 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 1 năm 2019 phường Thạch Bàn Công khai nợ thuế hộ khoán
34 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 1 năm 2019 phường Giang Biên Công khai nợ thuế hộ khoán
35 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 1 năm 2019 phường Đức Giang Công khai nợ thuế hộ khoán
36 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 1 năm 2019 phường Cự Khối Công khai nợ thuế hộ khoán
37 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 1 năm 2019 phường Bồ Đề Công khai nợ thuế hộ khoán
38 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 1 năm 2019 phường Thạch Bàn Công khai nợ thuế hộ khoán
39 Danh sách cá nhân kinh doanh nợ thuế năm 2018 phường Thượng Thanh Công khai nợ thuế hộ khoán
40 Danh sách cá nhân kinh doanh nợ thuế năm 2018 phường Cự Khối Công khai nợ thuế hộ khoán