Công khai nợ thuế hộ khoán Công khai nợ thuế hộ khoán

Từ khóa
Tên thủ tục 123
Loại thủ tục Công khai nợ thuế hộ khoán
Cơ quan thực hiện Chi cục thuế
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết 12 tháng
Đối tượng thực hiện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí
Phí 0 đồng
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý