Công khai nợ thuế hộ khoán Công khai nợ thuế hộ khoán

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 2 năm 2020 phường Bồ Đề Công khai nợ thuế hộ khoán
2 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 2 năm 2020 phường Đức Giang Công khai nợ thuế hộ khoán
3 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 2 năm 2020 phường Long Biên Công khai nợ thuế hộ khoán
4 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 2 năm 2020 phường Phúc Lợi Công khai nợ thuế hộ khoán
5 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 2 năm 2020 phường Thạch Bàn Công khai nợ thuế hộ khoán
6 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 2 năm 2020 phường Thượng Thanh Công khai nợ thuế hộ khoán
7 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 2 năm 2020 phường Việt Hưng Công khai nợ thuế hộ khoán
8 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 2 năm 2020 phường Phúc Đồng Công khai nợ thuế hộ khoán
9 123 Công khai nợ thuế hộ khoán
10 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 4 năm 2019 phường Phúc Đồng Công khai nợ thuế hộ khoán
11 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 4 năm 2019 phường Ngọc Thuỵ Công khai nợ thuế hộ khoán
12 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 4 năm 2019 phường Gia Thuỵ Công khai nợ thuế hộ khoán
13 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 4 năm 2019 phường Bồ Đề Công khai nợ thuế hộ khoán
14 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 4 năm 2019 phường Sài Đồng Công khai nợ thuế hộ khoán
15 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 4 năm 2019 phường Long Biên Công khai nợ thuế hộ khoán
16 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 4 năm 2019 phường Giang Biên Công khai nợ thuế hộ khoán
17 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 4 năm 2019 phường Ngọc Lâm Công khai nợ thuế hộ khoán
18 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 4 năm 2019 phường Phúc Lợi Công khai nợ thuế hộ khoán
19 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 4 năm 2019 phường Cự Khối Công khai nợ thuế hộ khoán
20 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 4 năm 2019 phường Việt Hưng Công khai nợ thuế hộ khoán