Công khai hộ/ ngừng nghỉ kinh doanh Công khai hộ/ ngừng nghỉ kinh doanh

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 123 Công khai hộ ngừng/ nghỉ kinh doanh
2 danh sách cá nhân KD ngừng/ nghỉ KD được giảm thuế - Phường Việt Hưng - tháng 1 năm 2020 Công khai hộ ngừng/ nghỉ kinh doanh
3 danh sách cá nhân KD ngừng/ nghỉ KD được giảm thuế - Phường Thượng Thanh - tháng 1 năm 2020 Công khai hộ ngừng/ nghỉ kinh doanh
4 danh sách cá nhân KD ngừng/ nghỉ KD được giảm thuế - Phường Sài Đồng - tháng 1 năm 2020 Công khai hộ ngừng/ nghỉ kinh doanh
5 danh sách cá nhân KD ngừng/ nghỉ KD được giảm thuế - Phường Gia Thuỵ - tháng 1 năm 2020 Công khai hộ ngừng/ nghỉ kinh doanh
6 danh sách cá nhân KD ngừng/ nghỉ KD được giảm thuế - Phường Ngọc Thuỵ - tháng 1 năm 2020 Công khai hộ ngừng/ nghỉ kinh doanh
7 danh sách cá nhân KD ngừng/ nghỉ KD được giảm thuế - Phường Phúc Lợi - tháng 1 năm 2020 Công khai hộ ngừng/ nghỉ kinh doanh
8 danh sách cá nhân KD ngừng/ nghỉ KD được giảm thuế - Phường Bồ Đề - tháng 1 năm 2020 Công khai hộ ngừng/ nghỉ kinh doanh
9 danh sách cá nhân KD ngừng/ nghỉ KD được giảm thuế - Phường Giang Biên - tháng 1 năm 2020 Công khai hộ ngừng/ nghỉ kinh doanh
10 danh sách cá nhân KD ngừng/ nghỉ KD được giảm thuế - Phường Gia Thuỵ - tháng 1 năm 2020 Công khai hộ ngừng/ nghỉ kinh doanh
11 danh sách cá nhân KD ngừng/ nghỉ KD được giảm thuế - Phường Đức Giang - tháng 1 năm 2020 Công khai hộ ngừng/ nghỉ kinh doanh
12 danh sách cá nhân KD ngừng/ nghỉ KD được giảm thuế - Phường Cự Khối - tháng 1 năm 2020 Công khai hộ ngừng/ nghỉ kinh doanh
13 danh sách cá nhân KD ngừng/ nghỉ KD được giảm thuế - Phường Bồ Đề - tháng 1 năm 2020 Công khai hộ ngừng/ nghỉ kinh doanh
14 Danh sách cá nhân KD ngừng/ nghỉ KD được giảm thuế - Phường Thạch Bàn - tháng 1 năm 2020 Công khai hộ ngừng/ nghỉ kinh doanh
15 danh sách cá nhân KD ngừng/ nghỉ KD được giảm thuế tháng 9 năm 2018 Công khai hộ ngừng/ nghỉ kinh doanh
16 danh sách cá nhân KD ngừng/ nghỉ KD được giảm thuế - Phường Thạch Bàn - tháng 5 năm 2018 Công khai hộ ngừng/ nghỉ kinh doanh