Công khai thuế Công khai thuế

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 2 năm 2020 phường Bồ Đề Công khai nợ thuế hộ khoán
2 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 2 năm 2020 phường Đức Giang Công khai nợ thuế hộ khoán
3 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 2 năm 2020 phường Long Biên Công khai nợ thuế hộ khoán
4 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 2 năm 2020 phường Ngọc Thuỵ Công khai thuế phải nộp
5 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 2 năm 2020 phường Phúc Lợi Công khai nợ thuế hộ khoán
6 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 2 năm 2020 phường Thạch Bàn Công khai nợ thuế hộ khoán
7 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 2 năm 2020 phường Thượng Thanh Công khai nợ thuế hộ khoán
8 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 2 năm 2020 phường Việt Hưng Công khai nợ thuế hộ khoán
9 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 2 năm 2020 phường Phúc Đồng Công khai nợ thuế hộ khoán
10 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Việt Hưng- tháng 07 năm 2020 Công khai thuế phải nộp
11 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Thượng Thanh- tháng 07 năm 2020 Công khai thuế phải nộp
12 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Thạch Bàn- tháng 07 năm 2020 Công khai thuế phải nộp
13 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Phúc Lợi- tháng 07 năm 2020 Công khai thuế phải nộp
14 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Phúc Đồng- tháng 07 năm 2020 Công khai thuế phải nộp
15 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Ngọc Lâm- tháng 07 năm 2020 Công khai thuế phải nộp
16 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Gia Thuỵ- tháng 07 năm 2020 Công khai thuế phải nộp
17 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Bồ Đề- tháng 07 năm 2020 Công khai thuế phải nộp
18 123 Công khai nợ thuế hộ khoán
19 123 Công khai hộ ngừng/ nghỉ kinh doanh
20 danh sách cá nhân KD ngừng/ nghỉ KD được giảm thuế - Phường Việt Hưng - tháng 1 năm 2020 Công khai hộ ngừng/ nghỉ kinh doanh