Công khai thuế Công khai thuế

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Danh sách cá nhân kinh doanh không phải nộp thuế - phường Gaing Biên- Dự kiến năm 2021 Công khai thuế phải nộp
2 Danh sách cá nhân kinh doanh không phải nộp thuế - phường Phúc Lợi- Dự kiến năm 2021 Công khai thuế phải nộp
3 Danh sách cá nhân kinh doanh không phải nộp thuế - phường phúc Đồng- Dự kiến năm 2021 Công khai thuế phải nộp
4 Danh sách cá nhân kinh doanh không phải nộp thuế - phường Thượng Thanh- Dự kiến năm 2021 Công khai thuế phải nộp
5 Danh sách cá nhân kinh doanh không phải nộp thuế - phường đức Giang- Dự kiến năm 2021 Công khai thuế phải nộp
6 Danh sách cá nhân kinh doanh không phải nộp thuế - phường Cự Khối- Dự kiến năm 2021 Công khai thuế phải nộp
7 Danh sách cá nhân kinh doanh không phải nộp thuế - phường Ngọc Lâm - Dự kiến năm 2021 Công khai thuế phải nộp
8 Danh sách cá nhân kinh doanh không phải nộp thuế - phường Bồ Đề- Dự kiến năm 2021 Công khai thuế phải nộp
9 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Việt Hưng- tháng 07 năm 2020 Công khai thuế phải nộp
10 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Ngọc Thụy- Dự kiến năm 2021 Công khai thuế phải nộp
11 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Sài Đồng- Dự kiến năm 2021 Công khai thuế phải nộp
12 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 2 năm 2020 phường Bồ Đề Công khai nợ thuế hộ khoán
13 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 2 năm 2020 phường Đức Giang Công khai nợ thuế hộ khoán
14 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 2 năm 2020 phường Long Biên Công khai nợ thuế hộ khoán
15 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 2 năm 2020 phường Ngọc Thuỵ Công khai thuế phải nộp
16 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 2 năm 2020 phường Phúc Lợi Công khai nợ thuế hộ khoán
17 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 2 năm 2020 phường Thạch Bàn Công khai nợ thuế hộ khoán
18 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 2 năm 2020 phường Thượng Thanh Công khai nợ thuế hộ khoán
19 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 2 năm 2020 phường Việt Hưng Công khai nợ thuế hộ khoán
20 Danh sách hộ kinh doanh nợ thuế quý 2 năm 2020 phường Phúc Đồng Công khai nợ thuế hộ khoán