Công khai thuế Công khai thuế

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 danh sách cá nhân KD ngừng/ nghỉ KD được giảm thuế - Phường Việt Hưng - tháng 1 năm 2020 Công khai hộ ngừng/ nghỉ kinh doanh
2 danh sách cá nhân KD ngừng/ nghỉ KD được giảm thuế - Phường Thượng Thanh - tháng 1 năm 2020 Công khai hộ ngừng/ nghỉ kinh doanh
3 danh sách cá nhân KD ngừng/ nghỉ KD được giảm thuế - Phường Sài Đồng - tháng 1 năm 2020 Công khai hộ ngừng/ nghỉ kinh doanh
4 danh sách cá nhân KD ngừng/ nghỉ KD được giảm thuế - Phường Gia Thuỵ - tháng 1 năm 2020 Công khai hộ ngừng/ nghỉ kinh doanh
5 danh sách cá nhân KD ngừng/ nghỉ KD được giảm thuế - Phường Ngọc Thuỵ - tháng 1 năm 2020 Công khai hộ ngừng/ nghỉ kinh doanh
6 danh sách cá nhân KD ngừng/ nghỉ KD được giảm thuế - Phường Phúc Lợi - tháng 1 năm 2020 Công khai hộ ngừng/ nghỉ kinh doanh
7 danh sách cá nhân KD ngừng/ nghỉ KD được giảm thuế - Phường Bồ Đề - tháng 1 năm 2020 Công khai hộ ngừng/ nghỉ kinh doanh
8 danh sách cá nhân KD ngừng/ nghỉ KD được giảm thuế - Phường Giang Biên - tháng 1 năm 2020 Công khai hộ ngừng/ nghỉ kinh doanh
9 danh sách cá nhân KD ngừng/ nghỉ KD được giảm thuế - Phường Gia Thuỵ - tháng 1 năm 2020 Công khai hộ ngừng/ nghỉ kinh doanh
10 danh sách cá nhân KD ngừng/ nghỉ KD được giảm thuế - Phường Đức Giang - tháng 1 năm 2020 Công khai hộ ngừng/ nghỉ kinh doanh
11 danh sách cá nhân KD ngừng/ nghỉ KD được giảm thuế - Phường Cự Khối - tháng 1 năm 2020 Công khai hộ ngừng/ nghỉ kinh doanh
12 danh sách cá nhân KD ngừng/ nghỉ KD được giảm thuế - Phường Bồ Đề - tháng 1 năm 2020 Công khai hộ ngừng/ nghỉ kinh doanh
13 Danh sách cá nhân KD ngừng/ nghỉ KD được giảm thuế - Phường Thạch Bàn - tháng 1 năm 2020 Công khai hộ ngừng/ nghỉ kinh doanh
14 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Việt Hưng- ổn định năm 2020 Công khai thuế phải nộp
15 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Thượng Thanh - ổn định năm 2020 Công khai thuế phải nộp
16 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Sài Đồng - ổn định năm 2020 Công khai thuế phải nộp
17 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Phúc Đồng- ổn định năm 2020 Công khai thuế phải nộp
18 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Ngọc Thuỵ- ổn định năm 2020 Công khai thuế phải nộp
19 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Phúc Lợi- ổn định năm 2020 Công khai thuế phải nộp
20 Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Ngọc Lâm - ổn định năm 2020 Công khai thuế phải nộp