Công khai thuế Công khai thuế

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Phường Long Biên_Danh sách dự kiến CNKD và mức thuế phải nộp năm 2023 Công khai thuế phải nộp
2 Phường Gia Thụy_Danh sách dự kiến CNKD và mức thuế phải nộp năm 2023 Công khai thuế phải nộp
3 Phường Cự Khối_Danh sách dự kiến CNKD và mức thuế phải nộp năm 2023 Công khai thuế phải nộp
4 Phường Ngọc Lâm_Danh sách dự kiến CNKD và mức thuế phải nộp năm 2023 Công khai thuế phải nộp
5 Phường Bồ Đề_Danh sách dự kiến CNKD và mức thuế phải nộp năm 2023 Công khai thuế phải nộp
6 Phường Thạch Bàn_Danh sách dự kiến CNKD và mức thuế phải nộp năm 2023 Công khai thuế phải nộp
7 Phường Sài Đồng_Danh sách dự kiến CNKD và mức thuế phải nộp năm 2023 Công khai thuế phải nộp
8 Phường Phúc Lợi_Danh sách dự kiến CNKD và mức thuế phải nộp năm 2023 Công khai thuế phải nộp
9 Phường Phúc Đồng_Danh sách dự kiến CNKD và mức thuế phải nộp năm 2023 Công khai thuế phải nộp
10 Phường Giang Biên_Danh sách dự kiến CNKD và mức thuế phải nộp năm 2023 Công khai thuế phải nộp
11 Phường Việt Hưng_Danh sách dự kiến CNKD và mức thuế phải nộp năm 2023 Công khai thuế phải nộp
12 Phường Thượng Thanh_Danh sách dự kiến CNKD và mức thuế phải nộp năm 2023 Công khai thuế phải nộp
13 Phường Ngọc Thụy_Danh sách dự kiến CNKD và mức thuế phải nộp năm 2023 Công khai thuế phải nộp
14 Phường Đức Giang_Danh sách dự kiến CNKD và mức thuế phải nộp năm 2023 Công khai thuế phải nộp
15 Phường Thạch Bàn_Bảng công khai thông tin CNKD nộp thuế theo phương pháp khoán 2023 Công khai thuế phải nộp
16 Phường Sài Đồng_Bảng công khai thông tin CNKD nộp thuế theo phương pháp khoán 2023 Công khai thuế phải nộp
17 Phường Phúc Lợi_Bảng công khai thông tin CNKD nộp thuế theo phương pháp khoán 2023 Công khai thuế phải nộp
18 Phường Phúc Đồng_Bảng công khai thông tin CNKD nộp thuế theo phương pháp khoán 2023 Công khai thuế phải nộp
19 Phường Giang Biên_Bảng công khai thông tin CNKD nộp thuế theo phương pháp khoán 2023 Công khai thuế phải nộp
20 Phường Việt Hưng_Bảng công khai thông tin CNKD nộp thuế theo phương pháp khoán 2023 Công khai thuế phải nộp