Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

 

STT  

Tên đội

Thông tin

1

Đội Kiểm tra thuế số 1

Đội trưởng: Nguyễn Thị Nụ

Email: ntnu.han@gdt.gov.vn

Quản lý phường: Ngọc Lâm, Bồ Đề, Cự Khối, Thạch Bàn, Phúc Đồng, Long Biên, Gia Thuỵ

2

Đội Kiểm tra thuế số 2

Đội trưởng: Nguyễn Anh Quang

Email: naquang.han@gdt.gov.vn

Quản lý phường: Việt Hưng, Đức Giang, Giang Biên, Phúc Lợi, Sài Đồng, Thượng Thanh, Ngọc Thuỵ

3

Đội Thuế liên phường số 1

Đội trưởng: Nguyễn Trường Giang

Email: ntgiang01.han@gdt.gov.vn

Quản lý phường: Ngọc Lâm, Bồ Đề, Gia Thuỵ, Long Biên

4

Đội Thuế liên phường số 2

Đội trưởng: Lê Đình Phúc

Email: ldphuc.han@gdt.gov.vn

Quản lý phường: Đức Giang, Giang Biên, Việt Hưng, Thượng Thanh, Ngọc Thuỵ

5

Đội Thuế liên phường số 3

Đội trưởng: Đoàn Thị Ngọc Thuý

Email: dtnthuy.han@gdt.gov.vn

Quản lý phường: Phúc Lợi, Cự Khối, Phúc Đồng, Sài Đồng, Thạch Bàn

6

Đội THNVDT-KKKTT&TH

Đội trưởng: Nguyễn Thị Hương Lan

Email: nthlan1.han@gdt.gov.vn

7

Đội Kiểm tra nội bộ

Đội trưởng: Trịnh Thị Hương

Email: tthuong.han@gdt.gov.vn

8

Đội Hành chính tài vụ nhân sự

Đội trưởng: Nguyễn Thị Cúc

Email: ntcuc.han@gdt.gov.vn

9

Đội TTHTNNT – ÂC

Phó Đội trưởng: Vũ thị Việt Hà

Email: vtvha.han@gdt.gov.vn

10

Đội Trước bạ và thu khác

Đội trưởng: Nguyễn Mạnh Hưng

Email: nmhung03.han@gdt.gov.vn

11

Đội QLN&CCNT

Email: doiqlnccnt.han@gdt.gov.vn