Bộ thủ tục hành chính về thuế Bộ thủ tục hành chính về thuế

Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Nộp dần tiền thuế nợ
Loại thủ tục Nhóm TTHC khác
Cơ quan thực hiện Chi cục thuế
Trình tự thực hiện

          + Bước 1: Người nộp thuế thuộc diện được nộp dần tiền thuế nợ gửi hồ sơ đề nghị nộp dần tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

+ Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận:

++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

          Cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ của người nộp thuế:

         + Trường hợp hồ sơ nộp dần chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn ba (3) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ. Người nộp thuế phải hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn năm (5) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo bổ sung hồ sơ của cơ quan thuế.Nếu người nộp thuế không hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế thì không được xử lý nộp dần tiền thuế nợ.

+ Trường hợp hồ sơ nộp dần đầy đủ, trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị nộp dần của người nộp thuế, cơ quan thuế có văn bản gửi người nộp thuế:

(a) Thông báo không chấp thuận nộp dần nếu người nộp thuế không đủ điều kiện được nộp dần.

(b) Quyết định nộp dần tiền thuế nợ nếu người nộp thuế đáp ứng đủ điều kiện được nộp dần.

Cách thức thực hiện

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế.

+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

Thành phần số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ gồm:

++ Văn bản đề nghị nộp dần tiền thuế nợ  theo Mẫu số 01/NDAN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

++ Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng;

++ Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế của thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có liên quan đến khoản tiền thuế đề nghị nộp dần.

+  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết + 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định). + 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị nộp dần của người nộp thuế, cơ quan thuế ra thông báo không chấp thuận việc nộp dần tiền thuế nợ hoặc ban hành quyết định nộp dần.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

+ Thông báo không chấp nhận nộp dần tiền thuế nợ mẫu số 04/NDAN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

+ Quyết định nộp dần tiền thuế nợ mẫu số 02/NDAN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Lệ phí Không
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu download
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không.
Cơ sở pháp lý

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

+ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

+ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.