Bộ thủ tục hành chính về thuế Bộ thủ tục hành chính về thuế

Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Đăng ký huỷ và thông báo kết quả huỷ tem rượu
Loại thủ tục Nhóm TTHC về Hóa đơn, Biên lai
Cơ quan thực hiện Chi cục thuế
Trình tự thực hiện

+ Bước 1:

++ (1) Các tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước có tem rượu hư hỏng (rách, hỏng…), tem không có nhu cầu sử dụng lập văn bản đăng ký hủy tem rượu tại đơn vị kèm Bảng kê chi tiết đăng ký hủy tem rượu gửi cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

++ (2) Sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Cục trưởng Cục Thuế về việc hủy tem rượu tại đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước thực hiện hủy tem rượu tại đơn vị; tổ chức, cá nhân lập Thông báo kết quả hủy tem rượu (Mẫu số 02, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC) và gửi đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày thực hiện huỷ.

+ Bước 2: Cơ quan Thuế tiếp nhận:

++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan Thuế: công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan Thuế.

++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan Thuế.

Cách thức thực hiện

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế.

+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

Thành phần số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:

++ Trường hợp (1), hồ sơ gồm: Văn bản đăng ký huỷ tem rượu tại đơn vị kèm Bảng kê chi tiết đăng ký hủy tem rượu.

++ Trường hợp (2), hồ sơ gồm: Thông báo kết quả huỷ tem rượu theo Mẫu số 02, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết Trường hợp (1): Không quy định. Trường hợp (2): Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Trường hợp (1): Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận của Cục trưởng Cục Thuế về việc hủy tem rượu tại đơn vị .

+ Trường hợp (2): Hồ sơ gửi đến cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.

Lệ phí Không
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu download
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước chỉ được hủy tem rượu sau khi có văn bản chấp thuận của Cục trưởng Cục Thuế về việc hủy tem rượu tại đơn vị 
Cơ sở pháp lý

+ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

+ Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước.