Bộ thủ tục hành chính về thuế Bộ thủ tục hành chính về thuế

Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu và báo cáo mất tem rượu
Loại thủ tục Nhóm TTHC về Hóa đơn, Biên lai
Cơ quan thực hiện Chi cục thuế
Trình tự thực hiện

+ Bước 1:

++ (1) Hàng quý tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước sử dụng tem rượu lập Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu và gửi cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

++ (2) Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước khi ngừng sản xuất, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán tem trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức, cá nhân thông báo ngừng sản xuất hoặc ngày Quyết định giải thể, phá sản.

Trường hợp tổ chức, cá nhân sáp nhập: Cơ quan Thuế thực hiện chuyển số tem còn tồn tại tổ chức, cá nhân sáp nhập sang tên, mã số thuế của tổ chức, cá nhân sau sáp nhập.

Trường hợp tổ chức, cá nhân chia tách: Cơ quan Thuế thực hiện chuyển số tem còn tồn khi chia tách cho tên, mã số thuế tổ chức, cá nhân sau chia tách theo đề nghị của tổ chức, cá nhân chia tách.

++ (3) Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước phát hiện mất tem phải lập Báo cáo về việc mất tem rượu và gửi đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện việc mất tem.

+ Bước 2: Cơ quan Thuế tiếp nhận:

++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan Thuế: công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan Thuế.

++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan Thuế.

Cách thức thực hiện

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế.

+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

Thành phần số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:

++ Trường hợp (1) và (2), hồ sơ gồm: Báo cáo sử dụng tem rượu theo Mẫu số 06, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC.

Trường hợp tổ chức, cá nhân sáp nhập, chia tách, ngoài Báo cáo sử dụng tem rượu theo Mẫu số 06 nêu trên còn phải kèm theo Bảng kê chi tiết số tem tồn có nhu cầu tiếp tục sử dụng.

++ Trường hợp (3), hồ sơ gồm: Báo cáo mất tem rượu theo Mẫu số 03, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 160/2013/TT-BTC.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết Trường hợp (1) và (3): Không phải trả kết quả cho người nộp thuế. Trường hợp (2): Không quy định
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

+ Trường hợp (1) và (3): Hồ sơ gửi đến cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.

+ Trường hợp (2): Văn bản chấp thuận của cơ quan Thuế quản lý trực tiếp đối với trường hợp tổ chức, cá nhân sau sáp nhập hoặc sau chia tách được sử dụng số tem tồn (nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng).

Lệ phí Không
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu download download
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không có
Cơ sở pháp lý

+ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

+ Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước.