Bộ thủ tục hành chính về thuế Bộ thủ tục hành chính về thuế

Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in
Loại thủ tục Nhóm TTHC về Hóa đơn, Biên lai
Cơ quan thực hiện Chi cục thuế
Trình tự thực hiện

+ Bước 1:

++ (1) Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in:          

Cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in Biên lai, trước khi sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí phải gửi Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí bằng văn bản cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý chậm nhất 15 ngày trước ngày bắt đầu sử dụng theo Mẫu 04a Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC (đối với trường hợp cơ quan thu phí, lệ phí đặt in Biên lai) hoặc Mẫu 04b Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC (đối với trường hợp cơ quan thu phí, lệ phí tự in Biên lai) .

 ++ (2) Thông báo thay đổi hình thức và nội dung của biên lai thu tiền phí, lệ phí:

Khi thay đổi toàn bộ hoặc một trong các chỉ tiêu về hình thức và nội dung của Biên lai (kể cả nội dung bắt buộc và không bắt buộc), cơ quan thu phí, lệ phí phải gửi thông báo bằng văn bản tới cơ quan thuế trực tiếp quản lý; đồng thời niêm yết thông báo kèm theo mẫu biên lai (mới) tại địa điểm thu trong vòng 10 ngày trước khi sử dụng.

++ (3) Báo cáo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí:

Kể từ lần phát hành Biên lai thu phí, lệ phí lần thứ hai trở đi, nếu không thay đổi mẫu Biên lai thu phí, lệ phí đã thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thu phí, lệ phí chỉ phải gửi báo cáo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí tới cơ quan thuế theo mẫu Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC.

+ Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận:

++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

++ Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

Cách thức thực hiện

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế;

+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;

+ Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Thành phần số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:

++ Trường hợp (1), hồ sơ gồm:

+++ Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí đặt in theo Mẫu 04a Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC (đối với trường hợp cơ quan thu phí, lệ phí đặt in biên lai).

+++ Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí tự in theo Mẫu 04b Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC (đối với trường hợp cơ quan thu phí, lệ phí tự in biên lai).

++ Trường hợp (2), hồ sơ gồm: Văn bản thông báo về việc thay đổi toàn bộ hoặc một trong các chỉ tiêu về hình thức và nội dung của Biên lai.

++ Trường hợp (3), hồ sơ gồm: Báo cáo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí theo Mẫu Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.
Đối tượng thực hiện Cơ quan thu phí, lệ phí.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

Văn bản trả lời của cơ quan thuế trong trường hợp không chấp nhận loại Biên lai thu tiền phí, lệ phí của cơ quan thu phí, lệ phí.

Lệ phí Không
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu download download download
Yêu cầu, điều kiện thực hiện trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
Cơ sở pháp lý

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

+ Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;

+ Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.