Bộ thủ tục hành chính về thuế Bộ thủ tục hành chính về thuế

Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp hóa đơn lẻ
Loại thủ tục Nhóm TTHC về Hóa đơn, Biên lai
Cơ quan thực hiện Chi cục thuế
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng liên hệ với Cục Thuế xin cấp hoá đơn lẻ.

+ Bước 2: Cơ quan Thuế tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp hoá đơn lẻ cho NNT theo quy định.

Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế.
Thành phần số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ gồm:

++ Đơn đề nghị cấp hoá đơn lẻ theo mẫu tại Điểm 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.

++Các chứng từ mua bán kèm theo;

++ Chứng từ nộp thuế.

+ Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

Thời hạn giải quyết Sau khi người đề nghị cấp hóa đơn lẻ đã nộp thuế và làm đầy đủ các thủ tục theo quy định.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân, hộ
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Nhận liên 1 và liên 2 hoá đơn.
Lệ phí Không
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu download
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

+ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

+ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;