Bộ thủ tục hành chính về thuế Bộ thủ tục hành chính về thuế

Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác. – Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập
Loại thủ tục Nhóm TTHC về đăng ký thuế
Cơ quan thực hiện Chi cục thuế
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Cá nhân gửi văn bản ủy quyền và giấy tờ của cá nhân (bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam); bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài)) cho cơ quan chi trả thu nhập.

Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp  thông tin của cá nhân vào tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, gửi hồ sơ đăng ký thuế cho cá nhân có ủy quyền đến cơ quan thuế một lần trong năm chậm nhất là 10 ( mười) ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm theo quy định của Luật quản lý thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để làm thủ tục đăng ký thuế.

+ Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.
Cách thức thực hiện Hồ sơ đăng ký thuế điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.
Thành phần số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ gồm: Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016  của Bộ Tài chính (trên tờ khai đánh dấu vào ô "Đăng ký thuế" và ghi đầy đủ các thông tin).

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định.
Đối tượng thực hiện Cơ quan chi trả thu nhập.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Thông báo danh sách mã số thuế cá nhân đăng ký qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 14-MST ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC.
Lệ phí Không
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu download
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Người nộp thuế gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.
Cơ sở pháp lý

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

+ Luật, Pháp lệnh về thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành;

+ Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;

+ Khoản 5 Điều 6; Khoản 9.b Điều 7; Khoản 4 Điều 8; Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.