Bộ thủ tục hành chính về thuế Bộ thủ tục hành chính về thuế

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Thủ tục khai lệ phí môn bài Nhóm TTHC về Khai thuế (Khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, Tài nguyên, BVMT và thủ
2 Kê khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra Nhóm TTHC về Hóa đơn, Biên lai
3 Đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế Nhóm TTHC về Hóa đơn, Biên lai
4 Đề nghị điều chỉnh sai sót liên quan đến khoản nộp ngân sách nhà nước Nhóm TTHC khác
5 Cấp giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước Nhóm TTHC khác
6 Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định Nhóm TTHC khác
7 Khai bổ sung hồ sơ khai thuế Nhóm TTHC khác
8 Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế Nhóm TTHC khác
9 Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế Nhóm TTHC khác
10 Gia hạn nộp thuế Nhóm TTHC khác
11 Nộp dần tiền thuế nợ Nhóm TTHC khác
12 Không tính tiền chậm nộp/Miễn tiền chậm nộp tiền thuế Nhóm TTHC về hoàn thuế, miễn giảm thuế
13 Miễn, giảm thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán ngừng kinh doanh Nhóm TTHC về hoàn thuế, miễn giảm thuế
14 Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất Nhóm TTHC về hoàn thuế, miễn giảm thuế
15 Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước Nhóm TTHC về hoàn thuế, miễn giảm thuế
16 Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ theo quy định của pháp luật không có khả năng nộp thuế Nhóm TTHC về hoàn thuế, miễn giảm thuế
17 Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế tài nguyên Nhóm TTHC về hoàn thuế, miễn giảm thuế
18 Giảm thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn; do bị tai nạn; mắc bệnh hiểm nghèo Nhóm TTHC về hoàn thuế, miễn giảm thuế
19 Miễn thuế Thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA Nhóm TTHC về hoàn thuế, miễn giảm thuế
20 Hoàn các loại thuế, phí khác Nhóm TTHC về hoàn thuế, miễn giảm thuế